داستان بازی Never dead مربوط به زمانی می شود که دنیا در آرامش و صلح نسبی به سر می برد ولی همچنان در خطر تهدید شیاطین قرار دارد.قرنها از حمله ی ناگهانی و غیر قابل پیشبینی شیاطین گذشته است. تا زمانیکه قهرمانی که توسط شیاطین ساخته شدجاودانه است و قدرتهای فوق بشری دارد.

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب